×
1 Vyberte Certifikáty EITC/EITCA
2 Učte sa a urobte online skúšky
3 Získajte certifikáciu svojich IT zručností

Potvrďte svoje IT zručnosti a kompetencie v rámci európskeho rámca IT certifikácie kdekoľvek na svete plne online.

Akadémia EITCA

Norma certifikácie digitálnych zručností Európskeho inštitútu pre certifikáciu IT zameraná na podporu rozvoja digitálnej spoločnosti

ZAPALIŤ PODROBNOSTI?

VYTVORIŤ ÚČET

Vyberte si svoj certifikát

Vyberte si certifikačný program EITC/EITCA, ktorý vás zaujíma, a začnite bezplatnú skúšobnú verziu 10 dní.

Prístup k programu

Sledujte svoj e-learningový program, precvičte si, pripravte sa a získajte prístup k plne vzdialenému elektronickému testovaniu.

Získajte Certifikovaná

Získajte certifikát EITC/EITCA, osvedčenie EÚ o spôsobilosti IT.

Získajte informácie o certifikátoch EITC/EITCA

EITCA Academy, European Information Technologies Certification Academy je medzinárodný certifikačný program v oblasti IT kompetencií založený na európskom štandarde IT IT (EITC), ktorý od roku 2008 rozširuje a šíri Európsky inštitút pre certifikáciu informačných technológií v Bruseli (Inštitút EITCI, osvedčenie telo).

Akadémia EITCA je implementovaná plne online, aby sa znížili fyzické a ekonomické prekážky v prístupe k formálnemu potvrdeniu digitálnych zručností. Metodológia učenia aj skúšok zahŕňa digitálnu formu na diaľku. Akadémia EITCA pozostáva z EITC a EITCA Certifikačné programy. Je k dispozícii ako rámec EÚ pre formálne osvedčenie profesionálnych IT kompetencií jednotlivcov, uznávaný medzinárodne, a teda poskytuje uznanie IT zručností bez ohľadu na štátnu príslušnosť na certifikačných dokumentoch digitálne vydaných a overiteľných tretími stranami v inštitúte EITCI. Viac informácií o riadiacom orgáne certifikácie EITC/EITCA nájdete na príslušnej stránke Stránky inštitútu EITCI.

Akadémia EITCA predstavuje medzinárodný certifikačný rámec IT kompetencií, ktorý je z hľadiska zložitosti a obsahu učebných osnov porovnateľný s kombináciou postgraduálneho vysokoškolského vzdelávania s odbornou odbornou prípravou. V EÚ a zahraničí je k dispozícii výlučne v rámci diaľkového štúdia a diaľkovej skúšky, čím umožňuje občanom EÚ aj mimo EÚ jednoduchý prístup k formálnemu potvrdeniu ich odborných IT kompetencií a zručností z Bruselu s atestačným štandardom založeným na európskom IT Certifikačný rámec bez nutnosti fyzickej prítomnosti a len so zlomkom nákladov súvisiacich so stacionárnymi programami certifikácie digitálnych zručností v EÚ alebo s medzinárodnými programami. Šírenie programu je riadené a podporované predovšetkým inštitútom EITCI v jeho poslaní presadzovať digitálnu gramotnosť, celoživotné vzdelávanie, digitálne prispôsobenú adaptáciu a predchádzať digitálnemu vylúčeniu, ako aj usilovať sa o vytvorenie vysokokvalitnej referenčnej úrovne pre certifikovaných IT. zručností v Európskej únii, čím sa implementujú usmernenia politík Európskej komisie, ako sú uvedené v Digitálna agenda pre Európu o stratégii Európa 2020 (v rámci piliera digitálnej gramotnosti, zručností a začlenenia v rámci DAE ES).

Akadémia EITCA je súčasťou európskeho certifikačného rámca IT, v rámci ktorého sú k dispozícii dva typy certifikačných programov:

 1. Jednotlivé programy EITC s 15 hodinovým učebným plánom, ako napr. EITC/IS/WSA Windows Server Administration atď.
 2. Programy akadémie EITCA, ktoré zoskupujú niekoľko (zvyčajne 12) programov EITC v špecializovanej doméne IT aplikácií. Napríklad EITCA/IS IT Security Academy (180-hodinový učebný plán v rámci 12 relevantných programov EITC zameraných na kybernetickú bezpečnosť), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Artificial Intelligence Academy alebo EITCA/CG Computer Graphics Academy (tiež zoskupujúce príslušné programy EITC so zameraním na zodpovedajúce oblasti digitálnych zručností).

Neexistujú žiadne predpoklady na zapísanie sa do niektorého z európskych certifikačných programov IT (programy EITC alebo EITCA Academy).

Každý program akadémie EITCA so všetkými jeho základnými programami európskej certifikácie IT (EITC) je plne samostatný. Na absolvovanie a absolvovanie ktoréhokoľvek z týchto certifikačných programov nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti, pretože ich učebné osnovy a video a textové didaktické materiály s odkazom pokrývajú relevantné témy v plnom rozsahu a od úplného začiatku. Všetci účastníci si môžu podrobne preštudovať učebné osnovy zahŕňajúce komplexné video didaktické materiály dostupné plne asynchrónne (čo umožňuje účastníkom slobodne si definovať svoj učebný plán) a nájdu v nich odpovede na všetky skúšobné otázky.

Každý z programov EITC, ktoré tvoria súčasť akadémie EITCA, končí diaľkovým online testom, ktorého absolvovaním je podmienené udelenie príslušného certifikátu EITC. Skúšky je možné opakovať bez obmedzenia počtu opravných skúšok a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Všetky európske IT certifikačné skúšky sú na diaľku a v digitálnej forme otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí. Nie sú zahrnuté žiadne ústne skúšky. Certifikáty EITC môžu byť vydané až potom, čo účastníci dosiahnu minimálnu úroveň 60 % pri zodpovedajúcich skúšobných prístupoch a až po úspešnom absolvovaní všetkých skúšok EITCA Academy, ktoré sú súčasťou EITC skúšok, majú účastníci nárok na vydanie záverečného certifikátu EITCA Academy. Ako už bolo spomenuté, neexistujú žiadne obmedzenia na opakovanie skúšok (bez dodatočných poplatkov), ako aj žiadne časové obmedzenia na ukončenie programu, takže účastníci si môžu nájsť svoj čas, ako aj neobmedzené skúšobné postupy, aby sa riadne pripravili a úspešne zložili príslušné skúšky. Po absolvovaní jedinej skúšky EITC mu bude udelený zodpovedajúci certifikát EITC a po získaní všetkých certifikátov EITC akadémie EITCA účastníkovi bude vydaný aj certifikát Akadémie EITCA, ktorý formálne potvrdí odbornú a komplexnú špecializáciu v príslušnej oblasti. digitálne pole. Všetky európske IT certifikácie nemajú dátum platnosti, a preto nevyžadujú žiadnu recertifikáciu.

Osvedčenie EITCA/KC IT o kľúčových schopnostiach
EITC/KC

Certifikát počítačovej grafiky EITCA/CG

EITC/CG

Osvedčenie o obchodných informáciách EITCA/BI

EITC/BI

Osvedčenie o bezpečnosti informácií EITCA/IS

EITC/IS

Vzor osvedčenia EITC

EITC

 

Certifikát EITCA Academy je komplexný z hľadiska zložitosti štandardu založeného na európskej certifikácii IT (EITC) pre medzinárodne uznávané formálne potvrdenie špecializácie v konkrétnej oblasti aplikovaného IT. Certifikáty EITCA umožňujú svojim účastníkom na celom svete získať dôkladné potvrdenie svojich viacerých kompetencií, ktoré tvoria špecializáciu v danom digitálnom odbore, zoskupením príslušných certifikátov EITC, ktoré sú všetky vydané v Bruseli v rámci diaľkového štúdia a plne vzdialeného prístupu k skúškam. Všetky certifikačné postupy sa implementujú na diaľku a online na základe štandardizácie a akreditácie riadiaceho orgánu pre certifikáciu, Európskeho inštitútu pre certifikáciu informačných technológií (EITCI) v Bruseli. Certifikáty EITC aj EITCA Academy sú plne integrované do EITCI šíriacich digitálne kompetencie IT ID a eCV v modernom prezentačnom rámci.

Podľa Digitálna agenda pre Európu (DAE, Vyhlásenie Európskej komisie pre Európsky parlament, Radu a Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov, KOM (2010) 245, Brusel, august 2010) digitálne kompetencie sú teraz základom rozvoja informačnej spoločnosti. (IS) v znalostnej ekonomike (KBE) na celom svete. Podľa nedávnych prieskumov Eurostatu 30% občanov EÚ (150 miliónov Európanov) a viac ako 90% celosvetovej populácie nemá dostatočné znalosti v oblasti IT, čo im sťažuje fungovanie na modernom globalizovanom trhu práce. Predstavuje to prekážku v profesionálnom aj osobnom rozvoji, zatiaľ čo kompetencie v oblasti IT, ktoré vlastní zostávajúca časť občanov Európskej únie, nie sú dostatočne zacielené a podliehajú rýchlemu zastarávaniu. Napriek mnohému úsiliu pri tvorbe politík a proti verejným a súkromným protiopatreniam s cieľom preklenúť priepasť medzi šírením digitálnych zručností a potrebami trhu a sociálnych potrieb sa situácia výrazne nevyvoláva.

Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti je schopnosť používať informačné technológie mimoriadne dôležitá a výhodná pre osobný rozvoj, a to osobným aj profesionálnym spôsobom, sú tzv. Kľúčové digitálne kompetencie základom znalostnej ekonomiky (odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady o 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre proces celoživotného vzdelávania, 2006/962/ES). Hlavným posolstvom DAE, ktoré tvorí základ novej stratégie ďalšieho rozvoja Európskej únie („Európa 2020 - inovatívna únia“), je potreba zintenzívniť trvalé vzdelávanie európskych občanov v oblasti informačných technológií (čo vedie k zvýšenie percenta populácie študovanej v tejto oblasti a zároveň zlepšenie kvality vzdelávania v kontexte paneurópskych a medzinárodných certifikačných programov s využitím účinných digitálnych metód (najmä e-learning), ako aj zahrnutie finančnej podpory Európskej únie - o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskom sociálnom fonde (ESF) v programoch spolufinancovania formálne certifikovaného vzdelávania Inštitút EITCI, ktorý sa snaží o rozvoj a šírenie certifikačných štandardov EITC/EITCA, sa snaží podporovať dosiahnutie stanovených cieľov. vo verejných politikách zameraných na ďalší rast EÚ.

Celoeurópska norma presadzovaná smerom k medzinárodnému uznaniu a programovaná s možnou komplexnosťou porovnateľnou s formálnym akademickým postgraduálnym vzdelaním, zatiaľ čo je prakticky zameraná na vytvorenie platného osvedčenia o digitálnych kompetenciách v oblasti informačných technológií, sa považuje za dôležitý prostriedok pri podpore premostenia medzera v digitálnych zručnostiach v EÚ. Takáto norma bola iniciovaná vo forme európskej certifikácie IT (EITC) v roku 2008 a počas posledných rokov ju neustále rozvíjal a rozširoval Európsky inštitút pre certifikáciu informačných technológií EITCI. Táto norma je základom pre definíciu Európskej akadémie certifikácie IT a poskytuje dva certifikačné programy:

 • Certifikácia EITC (európska certifikácia informačných technológií) - vrátane špecializovaných certifikačných programov úzko definovaných v určitých zručnostiach a aplikáciách (komplexnosť každého programu EITC uvádzaná v programe konverguje na približne 15 hodín),
 • Certifikácia EITCA (Európska akadémia certifikácie informačných technológií) - vrátane špecializačných programov zameraných na špecializáciu v danej oblasti, zoskupujúcich sériu zvyčajne niekoľkých relevantných certifikátov EITC (komplexnosť programu od 150 do 180 hodín).

Programy certifikácie EITC a EITCA boli spustené jeden po druhom zodpovedajúcim spôsobom v roku 2008 a od tohto dátumu sa tieto programy objavili ako uznané rámce certifikácie digitálnych zručností spolu s ich neustálym vývojom a aktualizáciou, ako aj šírením Európskym inštitútom pre certifikáciu informačných technológií v Bruseli. , Inštitút EITCI odvtedy vydáva certifikáty EITC a EITCA vo viac ako 40 krajinách, ktoré sa vzťahujú na špecializované oblasti aplikovanej informatiky, dizajnu, počítačovej bezpečnosti a všeobecných digitálnych zručností, čím sa podporuje digitálna gramotnosť a profesionalita IT a bojuje proti digitálnemu vylúčeniu.

Certifikácia IT kompetencií predstavuje formálny spôsob potvrdzovania kompetencií jednotlivca v konkrétnych oblastiach znalostí a zručností súvisiacich s aplikovanou informatikou a informačnými technológiami. Osvedčenia EITC/EITCA sú osvedčeniami potvrdzujúcimi ďalšie formálne spôsoby potvrdzovania vedomostí, zručností a spôsobilostí získaných v rámci odborného a akademického vzdelávania (vrátane osvedčení alebo diplomov univerzít a škôl). V tejto súvislosti sú certifikačné systémy EITC a EITCA Academy veľmi dôležité pri uľahčovaní politík zameraných na zavádzanie šírenia digitálnych zručností nielen medzi odborníkmi v oblasti IT a počítačovými inžiniermi, ale medzi všetkými ľuďmi, ktorí sú profesionálne aktívni v iných oblastiach, niekedy veľmi vzdialení od IT.

Program akadémie EITCA, ktorý sa uskutočňuje pod vedením Európskeho certifikačného inštitútu pre informačné technológie v Bruseli, umožňuje po úspešnom ukončení postupu online skúšky získať osvedčenia EITCA akadémie digitálne vydané v Bruseli spolu s podrobnými dodatkami a všetkými substituentmi EITC. certifikácie. Samotná certifikácia je možná v rámci kompletného programu EITCA Academy vo vybranej oblasti špecializácie (skúšky v rámci všetkých certifikátov EITC zahrnutých v programe Academy, ktorých výsledkom je kompletný certifikát EITCA Academy, dodatok k diplomu spolu so všetkými príslušnými certifikátmi EITC), ako aj v rámci užšie definovaných individuálnych osvedčení EITC (jedna skúška a jediné osvedčenie EITC v rámci každého príslušného programu EITC).

Pokiaľ ide o komplexnosť, ako je uvedené vyššie, certifikačný program EITCA Academy Academy (ekvivalent 150 - 180 hodín stacionárnych tried alebo štandardných 2 univerzitných semestrov postgraduálneho vzdelávania) sa môže porovnávať so špecializovaným postgraduálnym štúdiom, avšak s jeho praktickým zameraním a výhody medzinárodne šírenej certifikačnej normy založenej na EÚ, pre niektorých sa môže ukázať ako lepšia voľba.

Dôležitou črtou certifikačných programov EITC/EITCA je možnosť dokončiť počas dlhšieho vykonávania iba jednotlivé programy EITC z aktuálnej skupiny tvoriacej príslušnú akadémiu EITCA (jediná špecializovaná certifikácia EITC s priemerným didaktickým obsahom 15 hodín), a teda osvedčenie po Osvedčenie zlepšuje vaše formálne osvedčenie o kvalifikácii. Programy certifikácie spôsobilostí EITC/EITCA zahŕňajú obsah navrhnutý zdola nahor, takže na ich dokončenie nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti IT, a to napriek ich pokročilej a špecializovanej povahe, ako aj dodržiavaniu vysokej kvality osvedčení o zručnostiach. Toto umožňuje dokonca aj najšpecializovanejším programom EITC/EITCA, aby jednotlivci úspešne absolvovali krok za krokom bez predchádzajúcich odborných znalostí v oblasti IT, pričom sú tiež relevantné pre odborníkov v oblasti IT a odborníkov v príslušných oblastiach.

Výsledkom certifikačných postupov EITCA Academy a EITC nie je iba vydávanie riadne zabezpečených digitálnych certifikátov (v prípade akadémie EITCA sprevádzaného podrobnými dodatkami k osvedčeniu a všetkých príslušných substitučných osvedčení EITC, a v prípade osvedčení EITC obsahujúcich podrobný popis v rámci nich). (ďalej len „samotný certifikát“), ale aj s poskytovaním príslušných služieb elektronickej validácie. Digitálnymi certifikáciami EITC/EITCA by sa malo rozumieť ich jedinečné identifikačné čísla, ktoré pri vstupe s riadne zabezpečenými údajmi do systému validácie certifikátov EITCI Institute umožňujú online overovanie certifikátov spolu s podrobnosťami o rozsahu programu, ktoré držiteľ certifikácie dokončil, as ako aj stiahnutie alebo tlač príslušných potvrdení a doplnkov. Certifikácie EITC (získané jednotlivo alebo ako súčasť certifikácie EITCA Academy) sú navrhnuté s ID kódmi QR kódmi, ktoré umožňujú automatické rozpoznávanie a overovanie prístrojov QR skenovacími aplikáciami založenými na telefónnej kamere.

Skúšobný a certifikačný postup zameraný na formálne potvrdenie nadobudnutia vedomostí a zručností v konkrétnych oblastiach informačných technológií vykonáva inštitút EITCI podľa zverejnených obchodných podmienok v úplne vzdialenej podobe prostredníctvom špeciálneho online systému skúšok integrovaného do e -učovacia platforma.

Všetky európske osvedčenia IT vydané EITCI vrátane osvedčení EITC a EITCA Academy sú k dispozícii úplne online za prihlasovacie poplatky, ako je uvedené v Katalóg osvedčení EITC/EITCA.

Môžete sa buď zúčastniť na vybraných programoch EITCA Academy alebo na vybraných programoch EITC.

Program Akadémie EITCA pozostáva z niekoľkých programov EITC (zvyčajne 10 až 12), z ktorých každý má štandardný 15-hodinový odkaz na komplexnosť učebných osnov (to znamená, že rozsah jedného programu EITC zodpovedá približne 15 hodinám stacionárnej didaktiky a učenia sa). Preto daný program EITCA Academy zodpovedá 150 - 180 hodinám komplexnosti učebných osnov a ako taký predstavuje profesionálne, spoločné, tematické a konzistentné potvrdenie kompetencií v oblasti IT v konkrétnej oblasti špecializácie IT, ktoré ponúka komplexnosť porovnateľnú s postgraduálnym vysokoškolským programom.

V skratke, akadémia EITCA zoskupuje príslušné certifikačné programy EITC do konkrétnej disciplíny (napr. V oblasti informačnej bezpečnosti, podnikového IT alebo počítačovej grafiky). Na získanie spoločného osvedčenia EITCA Academy je potrebné absolvovať a úspešne zložiť všetky skúšky EITC, ktoré sa skladajú (a preto má nárok na spoločné osvedčenie EITCA Academy a všetky príslušné osvedčenia EITC obsiahnuté v programe).

Dá sa tiež rozhodnúť vykonávať iba individuálne certifikáty EITC, a tým získať úzko definované formálne potvrdenie príslušných zručností, ktoré sa týkajú dobre definovanej a koherentnej témy, technológie alebo softvérovej aplikácie (napr. Témy, ako sú kryptografické základy, programovanie objektov, HTML, rastrová grafika, 3D modelovanie atď.).

Každý, kto má o to záujem, sa môže zúčastniť na akadémiách EITCA Academy a EITC. Program je k dispozícii online a neexistujú žiadne obmedzenia pre krajiny pôvodu alebo národnosti jednotlivcov, ktorí sa ho môžu ujať. Jedinou podmienkou je prístup na internet pre diaľkové vzdelávanie a diaľkové skúšky potrebné pre certifikačné postupy a vydávanie certifikátov v Bruseli v EÚ.

Ak chcete začať, musíte si zaregistrovať účet v Akadémii EITCA. Registrácia účtu je bezplatná. Prostredníctvom účtu získate prístup k demonštráciám a bezplatným zdrojom, ktoré vám umožnia lepšie si zvoliť vhodný EITCA Academy alebo certifikáty EITC.

Ak sa chcete zaregistrovať na akadémiu EITCA alebo certifikačné programy EITC podľa vášho výberu, musíte mať zaregistrovaný účet a objednať si vybranú akadémiu EITCA Academy alebo EITC. Do objednávky si môžete pridať svoje vybrané programy a po dokončení výberu budete mať možnosť zaplatiť formálne poplatky za dokončenie. Po spracovaní vašej objednávky (čo systém automaticky vykoná v priebehu niekoľkých sekúnd) získate z vášho účtu online prístup k účasti na vybraných programoch.

Pokiaľ ide o certifikáty EITCA Academy, existuje podporná 80% dotácia EITCI poskytnutá v zodpovedajúcom znížení poplatkov (vzťahuje sa na všetkých zainteresovaných jednotlivcov na celom svete a súvisí s koalíciou Digital Skills and Jobs Coalition) prísľubu inštitútu EITCI zvýšiť rozsah prístupu k certifikácii EITC/EITCA šírenie a znižovanie hospodárskych prekážok). Uplatnenie dotácie EITCI päťmiestnym digitálnym kódom, ktorý umožní jej dosiahnutie, sa poplatok EITCA Academy efektívne zníži na 5%. Vďaka tomuto 20% dotovanému prístupu k akadémii EITCA môže byť lepšou voľbou inštitút mnohých individuálnych certifikačných programov EITC, ak máte záujem o absolvovanie nie jednej sady zručností, ale svojej špecializácie v danej oblasti IT.

V prípade inštitúcií a spoločností, ktoré delegujú svoju pracovnú silu, môže byť objednávka vykonaná na inštitucionálnom účte počnúc najmenej tromi delegovanými plánmi zamestnancov s počtom dodatočných služieb (vrátane podrobného monitorovania a podávania správ o napredovaní didaktických a certifikačných postupov, keďže ako aj flexibilné a nákladovo efektívne plány).

Rovnako ako všetky programy certifikácie odborných kompetencií, akadémia EITCA a jej jednotlivé certifikačné programy EITC nie sú vo všeobecnosti bezplatné (s výnimkou plne dotovanej účasti pre ľudí so zdravotným postihnutím, mládež predškolského veku a ľudí žijúcich v nízkom sociálno-ekonomickom postavení v počet málo rozvinutých krajín, ako je uvedené v Zmluvných podmienkach). Náklady na účasť v programe v dôsledku dištančného vzdelávania a diaľkového skúšania sú však efektívne znížené v porovnaní s tradičnými stacionárnymi (založenými na fyzickej prítomnosti) certifikačnými programami. Cieľom Akadémie EITCA je prípadne znížiť bariéry v prístupe k formálnemu osvedčeniu odborných IT kompetencií založenému na EÚ a sprístupniť ho všetkým potenciálnym účastníkom v EÚ, ako aj odkiaľkoľvek na svete.

Aktuálne poplatky za certifikáciu EITC a certifikačné programy EITCA Academy sú zobrazené v katalóg a sú stanovené zodpovedajúcim spôsobom na 110 EUR a 1100 XNUMX EUR. Poplatky za certifikáciu EITC/EITCA zahŕňajú všetky náklady spojené s certifikačnými postupmi a získanými certifikáciami v ich digitálnej forme (v prípade potreby je možné vytlačiť aj digitálne certifikácie EITC/EITCA v referenčnej pripravenej vytlačiteľnej forme dostupnej vo formáte PDF z elektronickej služby EITC/EITCA Certifikáty).

Náklady na poplatky za akadémiu EITCA a za certifikáciu EITC sú výrazne nižšie v porovnaní s priemernými nákladmi na porovnateľnú úroveň profesionálnej IT certifikácie v EÚ a na medzinárodnej úrovni vďaka jej online forme. Certifikáty vydané EÚ formálne potvrdzujú digitálne kompetencie získané prostredníctvom certifikačných skúšok realizovaných na diaľku z Bruselu podľa medzinárodne uznávaného európskeho štandardu IT Certification, ktorý bol uvedený na trh v roku 2008. Navyše vďaka plne online forme nevznikajú žiadne cestovné/ubytovacie náklady spojené s tradičnými stacionárnymi certifikačnými programami.

Okrem toho, ako súčasť pokračujúceho záväzku inštitútu EITCI podporovať implementáciu Digitálnej agendy Európskej komisie pre Európu (prvok verejnej politiky stratégie Európa 2020) pri presadzovaní piliera digitálnej gramotnosti, zručností a začlenenia, sú k dispozícii nepriame dotácie inštitútu EITCI. v znížení príslušných poplatkov za ponúkané programy Akadémie EITCA, ďalšie znižovanie ekonomických prekážok pre osvedčovanie odborných IT kompetencií pre účastníkov na celom svete.

Napokon, po registrácii účtu akadémie EITCA je voľne dostupných veľa vzdelávacích zdrojov, ktoré umožňujú lepšie sa zoznámiť s modelom akadémie EITCA a urobiť informovanejšie rozhodnutie o účasti. Ak chcete získať prístup k týmto zdrojom (spolu s relevantnými ukážkami), môžete si zaregistrovať svoj bezplatný účet kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa v pravom hornom rohu tejto webovej stránky.

Európsky kvalifikačný rámec (EQF) je spoločný referenčný rámec v EÚ, ktorý stanovila Európska komisia na uľahčenie porovnávania komplexnosti osvedčených kvalifikácií. Ako taký pomáha rozlišovať kvalifikačné úrovne medzi rôznymi programami a vzdelávacími ponukami vrátane akademických a odborných programov v EÚ. Referenciu EKR možno použiť na všetky typy vzdelávania, odbornej prípravy a osvedčovania kvalifikácií, od školského vzdelávania až po rozvoj akademických, odborných a odborných zručností. Mení zameranie pri rozlišovaní výsledkov vzdelávania zo štandardného prístupu založeného na vzdelávacích vstupoch, ako je obsah programu meraný v hodinách a typoch vzdelávacích inštitúcií, na prístup zameraný na osvedčené kvalifikácie. Podporovaním prístupu založeného na kvalifikáciách rámec EQF podporuje validáciu osvedčených výsledkov zameraných na zručnosti medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, a tým podporuje paradigmu celoživotného vzdelávania, ktorá sa rozširuje za hranice formálnych vzdelávacích systémov členských štátov. EQF zavádza 8 referenčných úrovní pre komplexnosť osvedčených kvalifikácií, ktoré sú podrobne opísané na webovej stránke Europass, ktorá je k dispozícii na https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

Program EITCA Academy z hľadiska komplexnosti kvalifikácií, ktoré osvedčuje, možno odkázať na úroveň 6 Európskeho kvalifikačného rámca. Osvedčuje odbornú špecializáciu, ktorá zahŕňa pokročilé znalosti v príslušnej oblasti programu EITCA Academy so zabezpečením správneho pochopenia teoretických základov spolu so znalosťami o zodpovedajúcich praktických aplikačných aspektoch. Taktiež potvrdzuje pokročilé zručnosti umožňujúce držiteľom certifikátov EITCA samostatne riešiť zložité problémy, ako aj dosahovať vysokú úroveň odborných špecializácií a inovovať vo svojich odboroch zodpovedajúcich programom EITCA, v ktorých boli certifikovaní. Kvalifikácia EITCA Academy navyše umožňuje riadenie odborné činnosti v odbore, vrátane rozhodovania v odborných kontextoch IT aplikácií v relevantných oblastiach, ako aj vedenie adekvátnych aktivít odborného rozvoja či už individuálne alebo v kooperatívnych skupinách.

Európsky rámec IT certifikácie bol zriadený v roku 2008 ako oficiálny štandard nezávislý od dodávateľov v široko prístupnom, plne online formálnom potvrdení digitálnych zručností a IT kompetencií v mnohých oblastiach odborných špecializácií.

Je to jeden z najuznávanejších štandardov certifikácie digitálnych zručností so sídlom v Európskej únii, no podporuje digitálnu kariéru na celom svete.

Populárnych inštitúcií, vládnych agentúr alebo korporácií, ktoré uznávajú túto európsku normu certifikácie digitálnych zručností, je veľa a v sekcii Informácie na webovej stránke Akadémie EITCA je zverejnený skrátený zoznam väčších globálnych spoločností, ktoré delegovali svojich zamestnancov na účasť v rôznych EITC./EITCA programy v minulosti.

História rámca naznačuje niektoré vybrané hlavné historické body vo vývoji normy.

Európsky inštitút pre certifikáciu IT, ktorý riadi štandard, je medzinárodná nezisková organizácia konajúca v právnej forme Asociácie bez účelu zisku (ASBL) v súlade s ustanoveniami hlavy III belgického práva, ktorá poskytuje právnu subjektivitu neziskovým organizáciám. ziskové združenia a verejnoprospešné zariadenia.

Inštitút EITCI sa venuje urýchleniu rastu informačnej spoločnosti a boju proti digitálnemu vylúčeniu, okrem iného vývojom a šírením európskeho štandardu IT certifikácie, zvyšovaním dostupnosti profesionálnej IT certifikácie medzi jednotlivcami v EÚ a na celom svete.

Svoje poslanie plní už viac ako 14 rokov a vytvorila jeden z najuznávanejších štandardov certifikácie digitálnych zručností v Európskej únii, ktorý je nezávislý od dodávateľov. EITCI v súčasnosti združuje viac ako 3000 2020 členov v EÚ a v zahraničí v rámci spolupráce zameranej na sieť, ktorá sa zameriava na rozvoj učebných osnov európskych programov IT certifikácie, ako aj na prácu na referenčnej štandardizácii nových IT technológií v spolupráci s mnohými ďalšími medzinárodnými organizáciami, ktoré stanovujú normy. a na podporu programu Európskej komisie HXNUMX.

Hoci sa Európsky inštitút pre certifikáciu IT zameriava na vývoj a šírenie európskeho certifikačného rámca pre certifikáciu digitálnych zručností, je aktívny aj v oblasti technickej normalizácie a certifikácie technológií vo vznikajúcich oblastiach IT, ako sú aplikácie AI v oblastiach kritického významu (napríklad v Inteligentná energia asistovaná AI, porov. https://eitci.org/technology-certifikácia/sesg) alebo v pokročilých kvantových informačných a komunikačných technológiách (porov. https://eitci.org/technology-certifikácia/qsg).

Ako to fungujev 3 jednoduchých krokoch

(po výbere EITCA Academy alebo vybranej škály certifikátov EITC z úplného katalógu EITCA/EITC)

Učte sa a cvičte

Postupujte podľa online komplexnej didaktiky, ktorá sa pripravuje na skúšky. Neexistujú žiadne hodiny, ktoré by ste mohli študovať.

Získajte IT certifikáciu

Absolvujte online skúšku a získajte certifikát EITC. Úspešne prejdite na EITCA Academy a získajte certifikát EITCA.

Spustite svoju kariéru

Certifikáty EITC/EITCA so sídlom v EÚ s podrobnými dodatkami predstavujú formálne potvrdenie vašich profesionálnych IT zručností.

Certifikačný proces (plne online) je implementovaný v angličtine, avšak k dispozícii sú aj ďalšie referenčné preklady za pomoci AI pre všetky referenčné didaktické materiály a skúšky, ktoré sú zabudované v rozhraní platforiem.

Všetky komunikačné a podporné služby (vrátane neobmedzeného prístupu k online didaktickým poradniam s relevantnými odborníkmi) sú poskytované aj v angličtine, avšak opäť s nástrojmi umožňujúcimi účastníkom automatické preklady za pomoci AI.

Všetky certifikačné procesy v rámci programov EITC/EITCA spolu so všetkými skúškami v programoch EITC sa vykonávajú plne vzdialene online v rámci sieťových riešení na vyhradených platformách v asynchrónnom režime.

Vďaka flexibilne asynchrónne organizovanému referenčnému e-learningovému didaktickému procesu spolu so všetkými online skúškami realizovanými asynchrónne online (umožňujúce najvyššiu flexibilitu v čase, keď si účastník sám organizuje svoje učenie a skúšanie približuje aktivity podľa vlastného uváženia), fyzická prítomnosť účastníka nie je potrebné, preto sa mnohé prístupové bariéry buď zmenšujú alebo eliminujú (napr. geografického, logistického, ekonomického charakteru).

Účastník má individuálny, neobmedzený prístup k certifikačnej platforme, ktorá poskytuje dobre naplánovaný, krok za krokom referenčný didaktický proces, na ktorý dohliadajú pracovníci zodpovední za realizáciu programu podľa smerníc inštitútu EITCI, s referenčnými elektronickými materiálmi (vrátane otvorený prístup): prednášky (v multimediálnej a textovej forme spolu s ilustráciami, animáciami, fotografiami alebo videami, na ktoré sa odkazuje a sú dostupné priamo z platformy) s pridaním tutoriálov, laboratórií (vrátane vzdelávacieho skúšobného prístupu k softvéru, ako aj relevantného interaktívne aplikácie) a neobmedzené diaľkové didaktické konzultácie.

Online referenčné didaktické materiály pre každý certifikačný program EITC plne pokrývali príslušné učebné osnovy a končia diaľkovou skúškou EITC (charakteristiky uzavretého testu, vrátane 15 náhodných uzavretých testových otázok s výberom z viacerých odpovedí z daného učebného plánu programu EITC).

Tento vzdialený test absolvuje účastník v rámci certifikačnej platformy (kde môže účastník absolvovať online interaktívny test, ktorý implementuje náhodný výber testovacích otázok, pričom má možnosť vrátiť sa k zodpovedaným alebo nezodpovedaným otázkam v časovom limite 45 minút). Skóre úspešného absolvovania skúšky EITC je 60 % kladných odpovedí, ale nesplnenie tohto limitu umožňuje účastníkovi skúšku zopakovať bez ďalších poplatkov (pri každom pokuse o skúšku je k dispozícii jedno bezplatné opakovanie buď na úspešné absolvovanie testu, alebo na zlepšenie jeho úspešného skóre, po ktorom nasleduje ďalšie opakovanie skúšky vyžaduje povolenie prihlášky do administratívy, ale zostáva bez ďalších poplatkov). Absolvovanie všetkých skúšok EITC, ktoré tvoria príslušnú certifikáciu akadémie EITCA (s náhradnými programami EITC), má za následok aj udelenie zodpovedajúcej certifikácie akadémie EITCA účastníkovi (neexistujú žiadne ďalšie skúšky EITCA a certifikácie EITCA sa vydávajú na základe získania všetkých príslušné certifikáty EITCA predstavujúce EITC certifikáty).

Všetky postupy sa realizujú plne na diaľku v Bruseli a certifikáty sa vydávajú účastníkom v digitálne zabezpečenej a overiteľnej forme.

Dôležitá vlastnosť certifikačnej platformy umožňuje podrobnú analýzu vzdelávacieho a certifikačného procesu každého účastníka vrátane úplnej štatistiky všetkých činností v rámci certifikačnej platformy, ktorá umožňuje generovanie správ o činnosti, ako aj automatickú identifikáciu a podporu účastníkov, ktorí majú problémy s didaktickými postupmi. materiály a skúšky. Dôkladná analýza aktivity v didaktickom procese umožňuje individualizovaný podporný prístup k identifikovaným účastníkom, ak je to potrebné. Účastníci ich môžu tiež použiť na formálne zdokumentovanie svojich vzdelávacích aktivít tretím stranám alebo na vlastné analýzy a plánovanie (zvlášť užitočné pre inštitúcie a spoločnosti, ktoré delegujú svojich zamestnancov na certifikáciu).

Certifikačná platforma je neustále podporovaná administratívne aj technicky. Správa zahŕňa technické riadenie a celkovú kontrolu fungovania platformy. Technická podpora zahŕňa podporu používateľov so špecializovanou asistenčnou službou a údržbou, ktoré riešia problémy týkajúce sa bezpečnostných subsystémov, archivácie údajov, databáz a aktualizácií funkcií platformy (činnosti vykonávané nepretržite špecializovaným a špecializovaným technickým personálom).

Učebné osnovy európskeho rámca IT certifikácie sa pravidelne aktualizujú. Je potrebné poznamenať, že európsky certifikačný rámec IT nie je školiacou službou, ale službou certifikácie zručností (alebo atestácie vedomostí). Služba spočíva v overovaní zručností a vedomostí (kvalifikácií) a poskytovaní preukázateľného formálneho osvedčenia týchto kvalifikácií vo forme European IT Certification, ktorá zahŕňa jednotlivé EITC certifikácie a komplexnú špecializáciu osvedčujúcu certifikácie EITCA Academy. Tieto certifikácie sa udeľujú po absolvovaní príslušných skúšobných postupov a sú platné na overenie tretími stranami na podporu dokumentácie profesionálnej digitálnej kvalifikácie účastníkov. Naša služba spočíva v implementácii plne online certifikačného procesu, ktorý neustále rozvíjame v mnohých oblastiach aplikovaného IT, pričom sme priekopníkom tohto prístupu nezávislým spôsobom od dodávateľa a v online metodológii. Väčšina ostatných poskytovateľov digitálnej certifikácie prijala podobné modely fungovania len v priebehu niekoľkých posledných rokov.

Európsky program IT certifikácie certifikuje digitálne zručnosti v súlade so svojimi osnovami, ako je uvedené na webových stránkach certifikačných programov s odkazmi na didaktické materiály (vrátane didaktických materiálov s otvoreným prístupom), ktoré sú poskytované tak, aby plne pokryli z hľadiska didaktiky požadované certifikačné osnovy pre príslušné skúšky. (hoci nie je súčasťou certifikačnej služby EITCI na poskytovanie školení, keďže základnou certifikačnou službou je testovanie, overovanie a overovanie vedomostí a zručností účastníkov, podrobne odkazované didaktické materiály sú voľne a otvorene dostupné a pokrývajú celý rozsah všetkých EITC Učebné osnovy príslušných certifikačných programov sú dodatočne uvedené pre pohodlie účastníkov, ktorí môžu využívať aj iné relevantné vzdelávacie zdroje alebo školiace služby).

Od roku 2008 Európsky inštitút pre certifikáciu IT podporuje otvorený prístup k vzdelávacím zdrojom o digitálnych technológiách. Od zapojenia sa do projektov tvorby a bezplatného šírenia vzdelávacích materiálov s otvoreným prístupom financovaných z ESF a ERDF, cez spoluprácu s jednotlivými odborníkmi, publikovanie didaktických materiálov vo forme s otvoreným prístupom, EITCI prispelo k širokému šíreniu voľného a otvoreného prístupu. vzdelávacie materiály v oblasti digitálnych technológií, z ktorých niektoré sa priamo používajú ako referenčné didaktické materiály, ktoré pokrývajú príslušné učebné osnovy certifikačných programov.

Učebné osnovy európskej certifikácie IT vypracúvajú, aktualizujú a akceptujú príslušné výbory EITCI zložené z odborníkov v príslušných oblastiach skúseností vrátane akademikov aj odborníkov z praxe. EITCI tiež poskytuje všetkým účastníkom svojich certifikačných programov neobmedzené online poradenstvo doménovými odborníkmi, ktorí odpovedajú na všetky otázky týkajúce sa certifikačných osnov, aby sa účastníci mohli lepšie pripraviť na absolvovanie príslušných certifikačných skúšok.

Od roku 2008 inštitút EITCI vydal stovky tisícov certifikátov EITC a EITCA na celom svete (ako aj takmer 1 milión digitálnych certifikátov), ​​v ktorých dosiahol viac ako 1 milión jednotlivcov zo 40+ krajín, ktorí sa oboznámili so štandardom EITC/EITCA pokrývajúcim normy základná digitálna gramotnosť a základné zručnosti, špecializované oblasti aplikovanej informatiky pre odborníkov v oblasti IT, základný a pokročilý dizajn počítačovej grafiky, ako aj programy na digitalizáciu verejnej správy (eGovernment) a boj proti digitálnemu vylúčeniu medzi sociálne znevýhodnenými skupinami (najmä ľudia žijúci s postihnutia).

Hlavný rozdiel spočíva v tom, že certifikácia EITCA Academy Academy je vytvorená z určitej skupiny miestne súvisiacich certifikátov EITC (zvyčajne 10 až 12). Až získaním všetkých týchto substitučných certifikátov EITC bude účastníkovi udelená aj špecializovaná certifikácia EITCA, ktorá potvrdzuje špecializáciu v príslušnej oblasti (získanie certifikátu EITCA Academy Academy nevyžaduje žiadnu dodatočnú skúšku, vyžaduje zloženie skúšok na všetkých substitučných certifikátoch EITC) ,

Certifikáciu EITCA Academy je možné získať získaním individuálnych certifikátov EITC v samostatnom zápise pre každý program EITC (jeden po druhom), ale je tiež možné prihlásiť sa priamo na akadémiu EITCA s prístupom k celej skupine certifikátov EITC. v rámci vybranej akadémie EITCA. Toto oprávňuje účastníka na dotovaný prístup inštitútu EITCI poskytnutý za výrazne znížený poplatok za akadémiu EITCA, ktorý je k dispozícii na celom svete na podporu vysoko kvalitného a komplexného šírenia IT zručností.

Účastník si môže vybrať medzi realizáciou úplnej akadémie EITCA (zoskupenie relevantných programov EITC) a realizáciou jedného programu EITC (alebo určitým výberom programov EITC).

Každý program certifikácie EITC odkazuje na osnovy 15 vyučovacích hodín obsahu končiacich skúškou na príslušnú certifikáciu EITC. Ukončenie programu EITC sa dá dosiahnuť v priemere za jeden až dva dni, nie sú však časovo náročné a účastník si môže naplánovať dlhšie obdobie na prípravu didaktiky a skúšky, ak je to potrebné (napríklad týždeň alebo 2 týždne tým, že výdavky na vzdelávanie zodpovedajú len spravodlivo jednu hodinu alebo 2 hodiny denne). Ak účastník už má znalosti a kompetencie zodpovedajúce učebnému plánu certifikácie EITC, účastník má prístup k skúške priamo, a tak okamžite získa príslušnú certifikáciu EIC.

Každá akadémia EITCA pozostáva z 10-12 certifikátov EITC, ktoré spolu tvoria programový obsah 150 - 180 vyučovacích hodín. Vo všeobecnosti za predpokladu, že vzdelávanie sa uskutočňuje v pracovných týždňových dňoch, je možné ukončiť program EITCA Academy za menej ako jeden mesiac (každý pracovný deň denného vzdelávania). Ďalším referenčným časovým rozvrhom je jeden akademický semester (zvyčajne 5 mesiacov), keď je účastník schopný absolvovať osnovy certifikačného programu EITCA učením iba jeden deň v týždni.

Referenčné vyučovacie hodiny vyššie uvedeného programového obsahu definujú podstatné meradlo komplexnosti certifikačného programu založeného na štandardoch akademických hodín štúdia. To znamená, že zodpovedajúce vzdelávacie správanie účastníka by trvalo v priemere 150 - 180 hodín, ak by sa uskutočňovalo stacionárne. Závisí to aj od charakteristík jednotlivých účastníkov, pokiaľ ide o prípravu a schopnosti učiť sa, čo môže viesť k rýchlejšiemu alebo pomalšiemu tempu učenia a prípravy podľa učebných osnov. Keďže školenie prebieha v asynchrónnej forme e-vzdelávania, jeho skutočný čas realizácie závisí od individuálnych zručností každého účastníka a môže sa predĺžiť alebo skrátiť (časový rámec vzdelávania a prípravy na certifikáciu je prispôsobený individuálnym potrebám účastníkov vzdelávania). účastníci).

Áno. V certifikačnom programe EITC aj EITCA Academy zahŕňa proces učenia a prípravného didaktického procesu neobmedzené konzultácie na diaľku s odborným didaktickým personálom z príslušnej oblasti IT. Ak by sa vyskytli ťažkosti s porozumením pojmov z učebných osnov, ako aj z podporného didaktického súhlasu a materiálov alebo pri plnení úloh, alebo ak má účastník nejaké otázky alebo obavy týkajúce sa obsahu programu, musí sa s didaktickým personálom konzultovať prostriedky online komunikačného a konzultačného systému predaja lístkov. Konzultácie sa uskutočňujú prostredníctvom osobitného rozhrania v certifikačnej a e-learningovej platforme alebo e-mailom. Formuláre a pokyny na kontaktovanie a dopytovanie didaktických konzultačných pracovníkov sa nachádzajú priamo na certifikačnej e-learningovej platforme.

Aktuálny výber dostupných osvedčení EITCI Institute vydal viac ako 70 certifikátov EITC a 7 osvedčení EITCA Academy.

Z dôvodu prevádzkovo obmedzenej kapacity didaktickej podpory a poradenstva, čím sa obmedzuje počet vydaných mesačných vydaných osvedčení EITC/EITCA, môžu niektoré certifikačné programy podliehať nedostupnosti dočasných miest. V takýchto prípadoch si môžu certifikačné programy rezervovať bez miest, ktoré si môžu účastníci rezervovať. Budú informovaní o tom, že miesta sú opäť k dispozícii, a bude im umožnený prístup k príslušným programom podľa zásady „kto prv príde, ten prv melie“.

Áno, existuje možnosť opakovať neúspešné alebo úspešne zložené skúšky EITC na zlepšenie dosiahnutého skóre. Pri každom pokuse o vykonanie skúšky je k dispozícii jeden opakovaný pokus o opakované absolvovanie testu alebo zlepšenie jeho úspešného výsledku, po ktorom ďalšie opakované vyšetrenia vyžadujú, aby bola povolená aplikácia na správu, ale zostanú bez ďalších poplatkov. Účastník môže opakovať zložený test, aby zlepšil skóre pre lepšiu prezentáciu v certifikácii. Mali by ste tiež poznamenať, že neexistujú žiadne skúšky EITCA Academy (skúšky sa prideľujú iba programom EITC a každá z nich vedie k vydaniu certifikátu EITC, zatiaľ čo certifikácia EITCA Academy sa vydáva iba na absolvovanie príslušnej skupiny všetkých účastníkov Skúška EITC v danom programe akadémie EITCA). Skóre prezentované na certifikácii EITCA Academy je skóre všetkých certifikátov EITC zahŕňajúcich danú EITCA Academy.

Áno. Účastníci budú mať prístup k e-learningovej platforme so všetkými didaktickými materiálmi a zdrojmi podľa učebných osnov vo svojich príslušných certifikačných programoch EITC/EITCA akadémie aj po ukončení vzdelávania a príprav, ako aj po absolvovaní skúšok a získaní ich certifikácie. Prístup bude neobmedzene možný z účtov účastníkov na akadémii EITCA.

Certifikácia EITC/EITCA je európsky program pre vzdelávanie a certifikáciu založený na európskom štandardizovaní rámcov osvedčení o spôsobilosti v priemysle informačných technológií. Nemá žiadnu formálnu rovnováhu so žiadnymi národnými vzdelávacími programami členských štátov EÚ. Pokiaľ však ide o obsah programu súvisiaceho s komplexnými študijnými programami akadémie EITCA, jeho zložitosť a výsledné osvedčenie odbornej kvalifikácie držiteľa certifikátu, môže byť najlepšie v porovnaní s celoštátnym akreditovaným postgraduálnym vysokoškolským štúdiom, pokiaľ ide o vzdelávanie. pracovné zaťaženie a úrovne preukázaných kompetencií. Na druhej strane, certifikácia EITCA Academy Academy spolu s certifikátmi EITC nie sú rovnocenné s profesionálnymi certifikáciami zameranými na predajcov vydanými rôznymi predajcami IT (ako sú Microsoft, Google, Adobe, atď.), Ktoré sú nezávislé od dodávateľov, a preto sa zameriavajú na skutočnú hodnotu certifikované kompetencie, skôr ako stať sa súčasťou stratégie produktovej konkurencie a marketingu medzi predajcami IT. Čo však majú certifikáty EITC/EITCA spoločné s profesionálnym predajcom vydaným certifikátom IT, je to, že sa zameriavajú aj na praktické aspekty a použiteľnosť certifikovaných znalostí a zručností.

Čo to znamená v praxi?

Certifikácia akadémie EITCA nie je formálnym postgraduálnym vysokoškolským diplomom na vnútroštátnej úrovni, ale medzinárodným certifikačným štandardom pre spôsobilosti v oblasti IT, ktorý je však nezávislý od dodávateľa a riadi sa Európskym certifikačným inštitútom pre informačné technológie, dodávateľom nezávislým neziskovým. certifikačný orgán alebo certifikačný orgán. V rámci programu EITC/EITCA Academy nezískava držiteľ certifikátu postgraduálne postgraduálne vzdelanie ani osvedčenie o predajcovi IT, ale medzinárodné a vydané v Bruseli v EÚ, certifikácia formálnych kompetencií pre informačné technológie s rozsahom certifikovaných vedomostí a zručností. rovnocenné postgraduálnemu štúdiu, pokiaľ ide o komplexnosť (od 150 hodín komplexnosti referenčného programu) a rad aktuálnych dodávateľov IT vydal osvedčenia. Neexistujú žiadne kritériá spôsobilosti na účasť na akadémii EITCA (alebo na ktorejkoľvek súčasti certifikačného programu EITC) a nie sú potrebné žiadne predchádzajúce kvalifikačné požiadavky (napr. Bakalársky titul dosiahnutý v rámci vysokoškolského štúdia sa vo všeobecnosti vyžaduje na vykonanie ďalšieho postgraduálneho štúdia v akademickom vysokoškolskom vzdelávaní, ktoré je nie je predpokladom účasti na akadémii EITCA).

Samotná certifikácia akadémie EITCA umožňuje jej držiteľovi profesionálne preukázať osvedčené zručnosti a kompetencie pre prácu v oblasti držanej certifikácie. Zatiaľ čo zamestnávatelia vo všeobecnosti požadujú vysokoškolské vzdelanie v danom rozsahu odbornej špecializácie, vo všeobecnosti veľmi priaznivo vítajú ďalšie komplexné osvedčenia o kvalifikácii, najmä v oblasti IT, či už je alebo nie je primárnym predmetom vzdelávania uchádzača. Ak je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úrovni komplexnosti porovnateľnej s formálnym akademickým postgraduálnym vzdelaním, v niektorých prípadoch ho zamestnávateľ môže považovať za dostatočnú náhradu, najmä pri zohľadnení záležitostí spojených s nákladmi na štúdium v ​​systéme vysokoškolského vzdelávania daná krajina). V iných prípadoch to bude správne doplnenie univerzitného diplomu o formálnom vzdelaní, ktorým sa preukáže medzinárodná aktivita kandidátov v sebarozvoji a vylúčia sa z neho konkurenčné aplikácie bez podobných osvedčení o spôsobilosti. Zamestnávatelia si zvyčajne cenia na strane kandidáta veľkú motiváciu, pokiaľ ide o osobný rozvoj, vzdelávanie a skúsenosti, a ako taký uznajú medzinárodnú certifikáciu akadémie EITCA v prospech kandidáta. Zhrnutie certifikácie akadémie EITCA môže byť dobre považované za spôsob, ako doplniť vysokoškolské alebo postgraduálne vzdelanie na národnej úrovni špecializovanejšou, profesionálnejšou certifikáciou IT priemyslu EÚ. Určite predstavuje dôležitý prínos v životopise držiteľa certifikátu preukazujúceho jeho medzinárodnú pôsobnosť v oblasti rozvoja kvalifikácií. Aj so špecializovaným postgraduálnym diplomom o vzdelaní sa príslušná certifikácia EITCA Academy Academy stane veľmi cenným prínosom v životopise a zvýši vyhliadky na zamestnanie nielen formálnym potvrdením kvalifikácie a kompetencie v oblasti IT, ale aj preukázaním schopnosti uchádzača úspešne pokračovať v štúdiu a vlastný rozvoj získaním medzinárodne uznávanej certifikácie na úrovni IT v odvetví IT nezávislej od dodávateľa.

Podľa bolonského procesu sa EÚ snaží o integrovaný rámec vyššieho vzdelávania. V súčasnosti hlavným prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je štandardizácia vo všetkých krajinách EÚ a niektorých ďalších krajinách, ktoré sú ochotné zúčastniť sa na tomto systéme, že vysokoškolské vzdelávanie by malo byť založené na kvalifikáciách a rozdelené do hlavných 3 cyklov: 1. cyklus kvalifikácií (neformálne označovaný ako vysokoškolský študent). štúdium, zvyčajne ukončené bakalárskym štúdiom), 2. cyklus (neformálne označovaný ako postgraduálne alebo magisterské štúdium, obvykle ukončený magisterským stupňom) a 3. cyklus, doktorandské štúdium (zvyčajne zahŕňajúce nielen vzdelávanie, ale aj vlastný výskum ukončený doktorát). Okrem vyššie uvedeného bolo v Bolonskom procese zavedený kreditový systém ECTS (Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov), ​​ktorý zavádza mieru kreditov (alebo bodov ECTS) pridelených kurzom, zvyčajne s 1 ECTS prideleným 15 až 30 hodinám stacionárnych didaktický program. ECTS kredity slúžia ako referencia na porovnanie zložitosti kurzov v rôznych vysokých školách a dohody medzi týmito inštitúciami o uznaní kurzov absolvovaných v rôznych inštitúciách na základe kreditov ECTS podporujú medzinárodnú výmenu študentov EÚ a štúdium v ​​zahraničí.

Porovnaním zložitosti a obsahu programu môže byť Akadémia EITCA najlepšie porovnateľná s postgraduálnym (2. cyklom) vysokoškolským vzdelaním, aj keď nie je ako taká formálne akreditovaná správou na vnútroštátnej úrovni, pretože je to medzinárodný štandard. Kompetencie dosiahnuté ukončením EITCA akadémie potvrdené certifikátom EITCA sú z hľadiska svojej komplexnosti rovnocenné s postgraduálnym univerzitným diplomom, s tým rozdielom, že certifikácia EITCA akadémie nie je dokument vydávaný na vnútroštátnej úrovni, ale je medzinárodný a je zamerané skôr na konkrétnu oblasť IT ako na celú disciplínu. Toto špecializovanejšie zameranie certifikácie EITCA Academy môže byť výhodné aj v porovnaní s postgraduálnymi diplomami pre profesionálnu kariéru v oblasti IT. Postgraduálny študijný program je zvyčajne definovaný širšie (napr. Počítačová veda, obchodná správa, ekonómia, matematika, atď.) Ako akadémia EITCA, ktorá zahŕňa jednu z konkrétnych oblastí informačných technológií (napr. Informačná bezpečnosť, obchodné informačné technológie, počítačová grafika atď.) .). Postgraduálne magisterské štúdium obsahuje 1500 3000 až 60 120 programových hodín zodpovedajúcim spôsobom 1500 až 150 ECTS (štandardný akademický rok zvyčajne pozostáva z 180 30 hodín). Akadémia EITCA zahŕňa didaktický program v rozsahu 60 - 10 hodín, uvádzaný v ňom však 12 až 3 ECTS (pozostáva z 5 - 15 EITC kurzov, z ktorých každý je pridelený 60 až 90 ECTS na základe porovnania obsahu s odkazom na akademické štandardy v relevantných témach). , s referenčným časom 2 hodín pre každý kurz EITC, čo však zodpovedá 3 až 5 hodinám v štandardnom akademickom konaní vzhľadom na individuálny a asynchrónny model vzdelávania prítomného na akadémii EITCA). Akadémiu EITCA je teda možné porovnávať s jedným akademickým rokom vysokoškolského vzdelávania, ktoré je ukončené XNUMX. cyklom vysokoškolského štúdia (magisterský stupeň) z hľadiska komplexnosti a zložitosti IT kompetencií formálne potvrdených. Na druhej strane certifikácie EITC zodpovedajú obsahovo akademickým kurzom vysokoškolského vzdelávania (prideleným XNUMX až XNUMX kreditmi ECTS v systéme prenosu akademických kreditov EÚ), ako aj certifikátom IT výrobkov alebo technológií vydaným predajcom, vzhľadom na uplatniteľnosť a praktický charakter.

Pokiaľ ide o obsah, certifikačný program EITCA Academy (ekvivalent 150 - 180 hodín stacionárnych tried, tj štandardný akademický rok alebo 2 akademické semestre) možno porovnať so špecializovaným postgraduálnym štúdiom, avšak s výhodou certifikačného štandardu EÚ s medzinárodnými povaha a uznanie (osvedčenia EÚ založené v Bruseli sú na celom svete vysoko uznávané, a to aj na oficiálnych akademických diplomoch vydávaných v krajinách mimo EÚ). Dôležitou črtou certifikačných programov EITC/EITCA je možnosť dokončiť iba vybrané jednotlivé programy EITC zodpovedajúce jednotlivým kurzom tvoriacim príslušnú akadémiu EITCA (samostatné špecializované certifikované kurzy EITC s priemerným didaktickým obsahom 15 hodín). Programy certifikácie spôsobilosti EITCA a EITC zahŕňajú obsah programov navrhnutých v rámci prístupu zdola nahor, takže na ich dokončenie nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti IT, a to napriek ich pokročilej a špecializovanej forme. To umožňuje, aby aj väčšina špecializovaných programov EITC/EITCA bola úspešne dokončená jednotlivcami bez predchádzajúcich odborných znalostí v oblasti IT, pričom je tiež relevantná pre odborníkov v oblasti IT a odborníkov v príslušných oblastiach.

Zhrnutie Akadémie EITCA sa odporúča ako medzinárodne uznávaná odborná IT certifikácia, ktorá doplňuje vysokoškolské alebo postgraduálne vysokoškolské diplomy na národnej úrovni (tj bakalárske alebo magisterské štúdium), ktoré však môžu osvedčovať spôsobilosti držiteľov v všeobecnejšej alebo dokonca inej disciplíne z terénu. že držiteľ certifikátu sa usiluje vykonávať svoju kariéru (s neprestajnou certifikáciou EITCA akadémie pokrývajúcou túto oblasť). Je možné úspešne hľadať zamestnanie bez vysokoškolského diplomu, ktorý je držiteľom certifikátu EITCA Academy Certification, a to aj preto, že na základe obsahu programu, na ktorý sa vzťahuje certifikácia, je možné formálne dokázať, že postupnosť preukázaných kompetencií je rovnocenná s jednoročným postgraduálnym akademickým štúdiom pre magisterský titul, ale v rámci medzinárodného a IT priemyselne orientovaného certifikačného štandardu vyvinutého a šíreného Európskym certifikačným inštitútom pre informačné technológie v Bruseli v EÚ. Malo by sa poznamenať, že ocenenie certifikačného štandardu IT EITCA Academy na základe diplomov postgraduálneho vzdelávania na národnej úrovni alebo certifikátov na úrovni dodávateľov IT odvetvia závisí od zamestnávateľa a jeho vlastných názorov a názorov, avšak hodnotenie držiteľov EITC/EITCA kariéra naznačuje, že tento štandardný rozpoznávací program sa zvyšuje a to nielen v EÚ.

Odpoveď na otázku, či sú certifikáty EITCA Academy a EITC kompatibilné s ECTS, súvisí s odpoveďou na otázku, či môžete pripísať ukončenie certifikačných programov EITCA Academy alebo EITC vášmu prebiehajúcemu budúcemu vysokoškolskému alebo postgraduálnemu akademickému štúdiu v rámci celoštátneho formálneho systému vysokoškolského vzdelávania.

Odpoveď je vo všeobecnosti pozitívna. Každý program certifikácie EITC a EITCA Academy má pridelený určitý počet bodov ECTS.

Inštitút EITCI komunikuje s univerzitami v EÚ v rámci systému ECTS (Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov), ​​ktorý ponúka dvojstranné uznávanie obsahu vzdelávacích programov (smerom k príslušným učebným osnovám EITC/EITCA). S výhradou týchto návrhov udeľuje EITC/EITCA certifikačné programy určité body za ECTS body, čo umožňuje európskym študentom medzi držiteľmi certifikácie, aby sa sami učili, že prešli a preukázali, že sú držiteľmi certifikačného postupu, aby boli akceptovaní pre svoje akademické správanie. ECTS predstavuje európsky štandard pri porovnávaní objemu vzdelávania na základe výsledkov vzdelávania (v prípade certifikácie EITC/EITCA meraných na základe výsledkov skúšok) a súvisiacej pracovnej záťaže na vysokoškolské vzdelávanie, ako aj na programy odborného vzdelávania a prípravy vykonávané v celej Európskej únii a EÚ. spolupracujúce krajiny ECTS.

Za získanú certifikáciu EITC/EITCA sa príslušné čiastky ECTS kreditov udeľujú v závislosti od konkrétneho programu (jeho zložitosť, komplexnosť a súvisiace pracovné zaťaženie pri učení) a tieto kredity môže prijať univerzita držiteľa certifikátu na základe dvojstrannej dohody medzi touto univerzitou a Inštitút EITCI. Inštitút EITCI iniciuje prieskum dvojstrannej dohody ECTS s uvedenou univerzitou na základe žiadosti držiteľa certifikátu, ktorý by chcel získať získané body ECTS na svojej vybranej univerzite za pokračujúce alebo budúce akademické konanie.

Ak ste držiteľom certifikátu alebo zastupujete univerzitu, ktorá má záujem alebo sa pýtajú študentov na prijatie bodov ECTS za príslušné certifikáty EITC/EITCA, prosím kontaktujte EITCI Institute a poskytne všetky požadované podrobnosti a dokumenty, aby ste mohli pokračovať ďalej.

Nemusíte tiež študovať na Európskej univerzite, aby ste mohli požiadať o prijatie vašich programov EITC/EITCA za body ECTS. O tom však rozhodne výhradne dekanát vašej univerzity. Ak študujete na európskej univerzite (nie nevyhnutne v EÚ, ale aj v krajine, ktorá sa zúčastňuje na systéme ECTS), je toto rozhodnutie automatickejšie, stále však zostáva nezávislým rozhodnutím vašej univerzity, pokiaľ ide o bilaterálnu dohodu o prijatí príslušné študijné programy EITCA akadémie a certifikácie EITC platné pre príslušné konanie akadémie na univerzite.

Malo by sa uviesť, že prijatie ECTS ako rozhodnutia zo strany správy univerzity o prijatí alebo zamietnutí uznania ukončenia určitého certifikačného programu EITC/EITCA v priebehu akademického štúdia vášho štúdia je nezávislé od inštitútu EITCI, ktorý môže odôvodniť iba relevantné počet bodov ECTS udelených v rámci daného certifikačného programu a požiadať univerzitu o bilaterálnu dohodu ECTS (takýto dopyt môže vykonať inštitút EITCI alebo priamo držiteľ certifikátu na dekanát spolu s príslušnými certifikáciami EITC/EITCA a ich dodatkami - šablóny dokumentov žiadosti o prijatie bodov ECTS si môžete stiahnuť po získaní certifikátov). Certifikácie EITC a EITCA sa poskytujú s podrobnými programovými doplnkami, ktoré umožnia riadne zváženie obsahovej rovnocennosti s príslušným univerzitným kurzom alebo zodpovedajúcim množstvom kvalifikácií a kompetencií aj univerzitami v krajinách, ktoré sa nezúčastňujú na systéme ECTS.

Ak zhrnieme, akadémie EITCA pozostávajú zo skupín individuálnych certifikačných programov EITC, z ktorých každý je pridelený s definovaným počtom kreditov ECTS a ktorý je držiteľovi certifikátu udelený po získaní certifikácie. Klasifikačná stupnica založená na EANC/EITCA je tiež plne kompatibilná s klasifikačnou stupnicou ECTS.

Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov (ECTS) slúži ako norma EÚ na porovnávanie dosiahnutého akademického štúdia a výsledkov študentov vysokoškolského vzdelávania v celej Európskej únii a ďalších európskych krajinách, ktorí sa chcú zúčastniť na norme ECTS. Za úspešne ukončené kurzy sa udeľuje príslušný počet ECTS kreditov. ECTS kredity slúžia ako referencia na porovnanie zložitosti kurzov v rôznych vysokých školách a dohody medzi týmito inštitúciami o uznaní kurzov absolvovaných v rôznych inštitúciách na základe kreditov ECTS podporujú medzinárodnú výmenu študentov EÚ a štúdium v ​​zahraničí. Je potrebné poznamenať, že mnoho krajín má podobné štandardy, ktoré môžu ľahko účtovať kredity ECTS a podliehať individuálnej žiadosti.

DigComp Framework
DigComp Framework

DigComp je skratka pre Digital Competence Framework for Citizens a je vyvinutý Spoločným výskumným centrom Európskej komisie.

Rámec DigComp vo svojej dimenzii 1 odkazuje na 5 kľúčových komponentov (alebo oblastí) osobných digitálnych zručností občanov:

 1. Informačná a dátová gramotnosť
 2. Komunikácia a spolupráca
 3. Tvorba digitálneho obsahu
 4. bezpečnosť
 5. Riešenie problémov

Podľa svojej definície sa DigComp zameriava na poskytovanie jednotného rámca digitálnych kompetencií pre občanov so svojimi oblasťami zameranými na osobné a všeobecné digitálne kompetencie na rozdiel od kompetencií orientovaných na IT aplikácie v rôznych oblastiach digitálnych technológií.

Ide o odlišný prístup od prístupu použitého pri definícii európskeho rámca certifikácie IT, ktorého cieľom je certifikovať príslušné digitálne kompetencie v špecifických oblastiach IT aplikácií, napr. eLearning, eGovernment a eAdministration, Podnikové informačné systémy atď. Štruktúra európskeho rámca certifikácie IT zavádza programy EITCA Academy (European IT Certification Academy), ktoré sa venujú týmto oblastiam aplikovaných digitálnych zručností na úrovni začiatočníkov, stredne pokročilých a profesionálov. Okrem príslušných použiteľných digitálnych zručností zahŕňa európsky certifikačný rámec IT aj certifikačný program Akadémie kľúčových kompetencií EITCA/KC, ktorý je určený na certifikáciu takzvaných digitálnych kľúčových kompetencií všeobecného charakteru, ktoré sú v súlade s odporúčaním Rady o kľúčových kompetenciách pre život. dlhé vzdelávanie v digitálnom kontexte a rámec DigComp.

Zatiaľ čo rámce európskej certifikácie IT a DigComp sú úplne nezávislé od dodávateľov, európsky rámec certifikácie IT ponúka širšie pokrytie digitálnych zručností ako súčasný rozsah DigComp, pretože certifikuje príslušné digitálne zručnosti na úrovni začiatočníkov aj bežných občanov (najmä v certifikačný program Akadémie kľúčových kompetencií EITCA/KC, ktorý je v úzkom súlade so súčasnou definíciou rámca DigComp 2.2, ako aj na profesionálnejších úrovniach (vrátane stredne pokročilých a pokročilých úrovní). Rámec DigComp v súčasnosti neodkazuje na certifikáciu digitálnych zručností pre IT profesionálov.

Akadémia kľúčových kompetencií EITCA/KC je v súlade s rozsahom rámca DigComp vrátane oblastí kompetencií informačnej a dátovej gramotnosti, komunikácie a spolupráce, tvorby digitálneho obsahu, bezpečnosti a riešenia problémov. Toto zarovnanie je možné zmapovať nasledujúcim spôsobom:

 1. Informačná a dátová gramotnosť:
  1. Na vyjadrenie informačných potrieb, na lokalizáciu a získanie digitálnych údajov, informácií a obsahu. Posúdiť relevantnosť zdroja a jeho obsahu. Na ukladanie, správu a organizovanie digitálnych údajov, informácií a obsahu.
   1. Primárne mapovanie programov EITCA: Kľúčové kompetencie EITCA/KC
    1. Mapovanie kľúčových kompetencií EITCA/KC programov EITC:
     1. Základy internetových technológií a aplikácií EITC/INT/ITAF
     2. Základy elektronického obchodu a internetového marketingu EITC/BI/ECIM
     3. EITC/BI/OOW Základy softvéru na spracovanie textu
     4. EITC/BI/OO Základy kancelárskeho softvéru
     5. Základy softvéru pre tabuľky EITC/BI/OOC
     6. EITC/DB/DDEF Databázy a základy dátového inžinierstva
     7. EITC/DB/DDMS Databázy a systémy správy databáz
     8. EITC/OS/MSSAM Správa a správa softvéru
   2. Mapovanie sekundárnych programov EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence
 1. Komunikácia a spolupráca:
  1. Interagovať, komunikovať a spolupracovať prostredníctvom digitálnych technológií a zároveň si uvedomovať kultúrnu a generačnú rozmanitosť. Zapojiť sa do spoločnosti prostredníctvom verejných a súkromných digitálnych služieb a participatívneho občianstva. Spravovať svoju digitálnu prítomnosť, identitu a reputáciu.
   1. Primárne mapovanie programov EITCA: Kľúčové kompetencie EITCA/KC
    1. Mapovanie kľúčových kompetencií EITCA/KC programov EITC:
     1. Základy mobilných systémov EITC/TT/MSF
     2. Základy práce na diaľku pre EITC/BI/TF
     3. EITC/BI/CAPMF Základy riadenia projektov pomocou počítača
     4. Základy internetových technológií a aplikácií EITC/INT/ITAF
     5. Základy počítačových sietí EITC/CN/CNF
     6. EITC/BI/ITIM Informačné technológie v riadení
   2. Mapovanie sekundárnych programov EITCA: kompetencie EITCA/TC Telework, obchodné informácie EITCA/BI
 1. Tvorba digitálneho obsahu:
  1. Vytvárať a upravovať digitálny obsah Vylepšovať a integrovať informácie a obsah do existujúceho súboru vedomostí a zároveň pochopiť, ako sa majú uplatňovať autorské práva a licencie. Vedieť dávať zrozumiteľné pokyny pre počítačový systém.
   1. Primárne mapovanie programov EITCA: Kľúčové kompetencie EITCA/KC
    1. Mapovanie kľúčových kompetencií EITCA/KC programov EITC:
     1. EITC/SE/CPF Základy počítačového programovania
     2. EITC/CG/CGVF Základy počítačovej grafiky a vizualizácie
     3. Softvér na spracovanie rastrovej grafiky EITC/CG/APS
     4. EITC/CG/VICG Vizuálna identifikácia v počítačovej grafike
     5. EITC/BI/OOI Základy multimediálneho prezentačného softvéru
     6. EITC/INT/JOOM Základy dizajnu webových stránok a systémov na správu obsahu
     7. EITC/BI/GADW Internetová reklama a základy marketingu
   2. Mapovanie sekundárnych programov EITCA: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Computer Graphics Academy
    1. Mapovanie programov EITC, ktoré sú súčasťou EITCA/CG Computer Graphics:
     1. EITC/CG/AI: Softvér na spracovanie vektorovej grafiky
     2. EITC/CG/AIDF: Softvér na publikovanie na počítači
     3. EITC/CG/BL: 3D grafický dizajn a vizualizačný softvér
     4. EITC/CG/VR: 3D grafický softvér virtuálnej reality
     5. EITC/CG/ADPD: Umelecké digitálne kreslenie portrétov
    1. Mapovanie programov EITC tvoriacich súčasť EITCA/WD Web Development:
     1. EITC/WD/HCF: Základy HTML a CSS
     2. EITC/WD/JSF: Základy JavaScriptu
     3. EITC/WD/PMSF: Základy PHP a MySQL
 1. Bezpečnosť:
  1. Na ochranu zariadení, obsahu, osobných údajov a súkromia v digitálnom prostredí. Chrániť fyzické a psychické zdravie a poznať digitálne technológie pre sociálny blahobyt a sociálne začlenenie. Uvedomiť si vplyv digitálnych technológií a ich využívania na životné prostredie.
   1. Primárne mapovanie programov EITCA: Kľúčové kompetencie EITCA/KC
    1. Mapovanie kľúčových kompetencií EITCA/KC programov EITC:
     1. EITC/OS/MSW Základy správy operačných systémov
     2. EITC/IS/ISCF Základy informačnej bezpečnosti a kryptografie
     3. EITC/IS/EEIS Elektronická ekonomická informačná bezpečnosť
   2. Mapovanie sekundárnych programov EITCA: EITCA/IS IT Security
    1. Mapovanie programov EITC, ktoré sú súčasťou EITCA/IS IT Security:
     1. EITC/IS/CSSF: Základy bezpečnosti počítačových systémov
     2. EITC/IS/ACSS: Pokročilá bezpečnosť počítačových systémov
 1. Riešenie problémov:
  1. Identifikovať potreby a problémy a riešiť koncepčné problémy a problémové situácie v digitálnom prostredí. Používať digitálne nástroje na inováciu procesov a produktov. Aby ste boli informovaní o digitálnom vývoji.
   1. Primárne mapovanie programov EITCA: Kľúčové kompetencie EITCA/KC
    1. Mapovanie kľúčových kompetencií EITCA/KC programov EITC:
     1. EITC/AI/AIF Základy umelej inteligencie
     2. EITC/BI/BAS Obchodný a administratívny softvér
   2. Mapovanie sekundárnych programov EITCA: EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence
    1. Mapovanie programov EITC, ktoré sú súčasťou EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence:
     1. EITC/CP/PPF: Základy programovania v Pythone
     2. EITC/AI/MLP: Strojové učenie s Pythonom
     3. EITC/AI/ADL: Pokročilé hlboké vzdelávanie
     4. EITC/AI/ARL: Pokročilé zosilnené vzdelávanie

V rámci dimenzie 2 rámca DigComp je v súčasnosti definovaných 21 základných kompetencií z 5 hlavných oblastí digitálnych zručností uvedených v dimenzii 1. Tieto názvy a deskriptory kompetencií možno tiež zmapovať vo vzťahu k európskym programom IT certifikácie. Vzhľadom na spoločné zváženie Dimenzie 1 a 2 z rámca DigComp je mapovanie hlavných programov EITCA európskeho certifikačného rámca IT nasledovné:

1. Informačná a dátová gramotnosť
Kompetencie (dimenzia 2)

 • 1.1 Prehliadanie, vyhľadávanie a filtrovanie údajov, informácií a digitálneho obsahu
  Vyjadrenie informačných potrieb, vyhľadávanie údajov, informácií a obsahu v digitálnom prostredí, prístup k nim a navigácia medzi nimi. Vytvárať a aktualizovať stratégie osobného vyhľadávania.
 • Mapovanie programov EITCA: kľúčové kompetencie EITCA/KC, umelá inteligencia EITCA/AI
 • 1.2 Vyhodnocovanie údajov, informácií a digitálneho obsahu
  Analyzovať, porovnávať a kriticky hodnotiť dôveryhodnosť a spoľahlivosť zdrojov údajov, informácií a digitálneho obsahu. Analyzovať, interpretovať a kriticky hodnotiť dáta, informácie a digitálny obsah.
 • Mapovanie programov EITCA: kľúčové kompetencie EITCA/KC, obchodné informácie EITCA/BI
 • 1.3 Správa údajov, informácií a digitálneho obsahu
  Na organizovanie, ukladanie a získavanie údajov, informácií a obsahu v digitálnych prostrediach. Organizovať a spracovávať ich v štruktúrovanom prostredí.
 • Mapovanie programov EITCA: kľúčové kompetencie EITCA/KC, umelá inteligencia EITCA/AI, vývoj webu EITCA/WD

2. Komunikácia a spolupráca
Kompetencie (dimenzia 2)

 • 2.1 Interakcia prostredníctvom digitálnych technológií
  Interakcia prostredníctvom rôznych digitálnych technológií a pochopenie vhodných prostriedkov digitálnej komunikácie pre daný kontext.
 • Mapovanie programov EITCA: kľúčové kompetencie EITCA/KC, umelá inteligencia EITCA/AI, vývoj webu EITCA/WD
 • 2.2 Zdieľanie prostredníctvom digitálnych technológií
  Zdieľať údaje, informácie a digitálny obsah s ostatnými prostredníctvom vhodných digitálnych technológií. Pôsobiť ako sprostredkovateľ, vedieť o postupoch odkazovania a pripisovania.
 • Mapovanie programov EITCA: kľúčové kompetencie EITCA/KC, umelá inteligencia EITCA/AI, vývoj webu EITCA/WD
 • 2.3 Zapojenie sa do občianstva prostredníctvom digitálnych technológií
  Zapojiť sa do spoločnosti prostredníctvom využívania verejných a súkromných digitálnych služieb. Vyhľadávať príležitosti na sebarealizáciu a participatívne občianstvo prostredníctvom vhodných digitálnych technológií.
 • Mapovanie programov EITCA: kľúčové kompetencie EITCA/KC, umelá inteligencia EITCA/AI, vývoj webu EITCA/WD
 • 2.4 Spolupráca prostredníctvom digitálnych technológií
  Využívať digitálne nástroje a technológie na kolaboratívne procesy a na spoločné vytváranie a spoluvytváranie zdrojov a znalostí.
 • Mapovanie programov EITCA: kompetencie EITCA/TC Telework, EITCA/WD Web Development, EITCA/BI Business Information
 • 2.5 Netiketa
  Byť si vedomý noriem správania a know-how pri používaní digitálnych technológií a interakcii v digitálnom prostredí. Prispôsobiť komunikačné stratégie konkrétnemu publiku a uvedomiť si kultúrnu a generačnú rozmanitosť v digitálnom prostredí.
 • Mapovanie programov EITCA: Kľúčové kompetencie EITCA/KC
 • 2.6 Správa digitálnej identity
  Vytvárať a spravovať jednu alebo viacero digitálnych identít, vedieť si chrániť vlastnú povesť, narábať s dátami, ktoré produkuje prostredníctvom viacerých digitálnych nástrojov, prostredí a služieb.
 • Mapovanie programov EITCA: EITCA/IS IT bezpečnosť

3. Tvorba digitálneho obsahu
Kompetencie (dimenzia 2)

 • 3.1 Vývoj digitálneho obsahu
  Vytvárať a upravovať digitálny obsah v rôznych formátoch, vyjadrovať sa digitálnymi prostriedkami.
 • Mapovanie programov EITCA: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.2 Integrácia a prepracovanie digitálneho obsahu
  Modifikovať, zdokonaľovať, zlepšovať a integrovať informácie a obsah do existujúceho súboru vedomostí s cieľom vytvoriť nový, originálny a relevantný obsah a znalosti.
 • Mapovanie programov EITCA: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.3 Autorské práva a licencie
  Aby ste pochopili, ako sa autorské práva a licencie vzťahujú na údaje, informácie a digitálny obsah.
 • Mapovanie programov EITCA: kľúčové kompetencie EITCA/KC, bezpečnosť IT EITCA/IS
 • 3.4 Programovanie
  Plánovať a rozvíjať postupnosť zrozumiteľných inštrukcií pre výpočtový systém na vyriešenie daného problému alebo vykonanie špecifickej úlohy.
 • Mapovanie programov EITCA: EITCA/WD Web Development

4. bezpečnosť
Kompetencie (dimenzia 2)

 • 4.1 Ochranné zariadenia
  Na ochranu zariadení a digitálneho obsahu a na pochopenie rizík a hrozieb v digitálnom prostredí. Vedieť o bezpečnostných opatreniach a mať náležitý ohľad na spoľahlivosť a súkromie.
 • Mapovanie programov EITCA: EITCA/IS IT bezpečnosť
 • 4.2 Ochrana osobných údajov a súkromia
  Na ochranu osobných údajov a súkromia v digitálnom prostredí. Aby ste pochopili, ako používať a zdieľať osobné identifikačné údaje a zároveň byť schopní chrániť seba a ostatných pred škodami. Aby sme pochopili, že digitálne služby používajú „Zásady ochrany osobných údajov“ na informovanie o tom, ako sa používajú osobné údaje.
 • Mapovanie programov EITCA: EITCA/IS IT bezpečnosť
 • 4.3 Ochrana zdravia a pohody
  Byť schopný vyhnúť sa zdravotným rizikám a ohrozeniu fyzickej a psychickej pohody pri používaní digitálnych technológií. Byť schopný chrániť seba a ostatných pred možnými nebezpečenstvami v digitálnom prostredí (napr. kyberšikana). Byť si vedomý digitálnych technológií pre sociálny blahobyt a sociálne začlenenie.
 • Mapovanie programov EITCA: EITCA/IS IT bezpečnosť
 • 4.4 Ochrana životného prostredia
  Uvedomiť si vplyv digitálnych technológií a ich využívania na životné prostredie.
 • Mapovanie programov EITCA: EITCA/IS IT bezpečnosť

5. Riešenie problémov
Kompetencie (dimenzia 2)

 • 5.1 Riešenie technických problémov
  Identifikovať technické problémy pri prevádzke zariadení a používaní digitálnych prostredí a riešiť ich (od odstraňovania problémov až po riešenie zložitejších problémov).
 • Mapovanie programov EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.2 Identifikácia potrieb a technologických reakcií
  Hodnotiť potreby a identifikovať, hodnotiť, vyberať a využívať digitálne nástroje a možné technologické reakcie na ich riešenie. Na prispôsobenie a prispôsobenie digitálneho prostredia osobným potrebám (napr. dostupnosť).
 • Mapovanie programov EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.3 Kreatívne využívanie digitálnych technológií
  Využívať digitálne nástroje a technológie na vytváranie vedomostí a inováciu procesov a produktov. Zapojiť sa individuálne a kolektívne do kognitívneho spracovania s cieľom pochopiť a vyriešiť koncepčné problémy a problémové situácie v digitálnom prostredí.
 • Mapovanie programov EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.4 Identifikácia medzier v digitálnej kompetencii
  Aby sme pochopili, kde je potrebné zlepšiť alebo aktualizovať vlastnú digitálnu kompetenciu. Byť schopný podporovať ostatných v rozvoji ich digitálnych kompetencií. Hľadať príležitosti na sebarozvoj a držať krok s digitálnym vývojom.
 • Mapovanie programov EITCA: EITCA/AI Artificial Intelligence

DigComp 2.2 zaviedol ďalšie dimenzie, ktoré zodpovedajú:

 • Úrovne odbornosti (dimenzia 3)
 • Príklady vedomostí, zručností a postojov (dimenzia 4)
 • Prípady použitia (dimenzia 5).

Najnovšia publikácia DigComp 2.2, predstavuje konsolidovaný rámec.

Viac údajov o modeli DigComp 2.2 nájdete na Spoločné výskumné centrum.

European IT Certification (EITC) a European IT Certification Academy (EITCA) sú programy profesionálnej certifikácie informačných technológií a ako také nepredstavujú univerzitné ani akademické študijné programy, pretože sa od nich vyžaduje, aby dodržiavali národné rámce vysokoškolského vzdelávania, v ktorých sa stupne sú regulované. Program European IT Certification nie je implementovaný v rámci právneho rámca žiadneho členského štátu EÚ, ktorý by uzákonil národné univerzitné programy a akademické tituly.

Namiesto toho sú certifikačné programy EITC/EITCA programy certifikácie odborných kvalifikácií akreditované inštitútom EITCI, medzinárodnou certifikačnou autoritou pre tieto programy, ktorá vydáva príslušné dokumenty o certifikácii kompetencií. Z hľadiska ekvivalencie je teda možné certifikácie EITC/EITCA porovnať s inými profesionálnymi alebo odbornými IT certifikáciami, ktoré nie sú závislé od dodávateľov IT, na rozdiel od populárnych IT certifikácií zameraných na predajcu, ktoré ponúkajú napr. Microsoft, Adobe, Google atď. Akadémie EITCA (alebo ktoréhokoľvek z jej základných programov EITC) udeľuje účastníkovi profesionálny európsky certifikát IT vydaný a potvrdený inštitútom EITCI, ktorý formálne potvrdzuje odbornosť v oblasti relevantnej pre udelený certifikát. Tento certifikát však nie je formálne rovnocenný s vysokoškolským diplomom alebo akademickým titulom, a to napriek skutočnosti, že komplexnosť študijného programu Akadémie EITCA je možné porovnať z hľadiska osvedčenej kvalifikácie študijného programu a ich postupu do postgraduálneho štúdia pri komplexnosti kvalifikácie zodpovedajúcej EQF referencia úrovne 6.

Norma poskytuje osvedčenie o odbornej kvalifikácii v odbornej špecializácii v hlavných oblastiach IT aplikácií. Ak existujú nejaké verejné alebo súkromné ​​predpisy, ktoré formálne vyžadujú akademický titul z informatiky (buď bakalársky titul alebo titul Master of Science) a príslušný vysokoškolský diplom vydaný v jednom z vnútroštátnych systémov vysokoškolského vzdelávania na pracovnej pozícii, o ktorú sa chcete uchádzať , Certifikácia akadémie EITCA spolu so všetkými jej základnými certifikátmi EITC, aj keď predstavujú komplexné osvedčenie o IT kompetenciách držiteľa, neumožňujú splniť povinné kritérium akademického titulu. V mnohých prípadoch však takéto formálne požiadavky chýbajú dokonca aj pri vysoko profesionálnych IT prácach, alebo ak sú prítomné, zamestnávateľ ich môže prehodnotiť, ak je žiadosť inak silná. Mnohí úspešní IT profesionáli s pokročilou kariérou v technologických a obchodných oblastiach nie sú počítačovými vedcami vďaka vysokoškolskému vzdelaniu a akademickým titulom. Namiesto toho ich praktické zručnosti, záujem o IT, faktické skúsenosti a prípadne osvedčenie odborných zručností v rôznych medzinárodných certifikačných programoch, ako je európsky štandard IT Certification, môžu stále predstavovať dostatočný dôkaz IT zručností a kvalifikácie pre zamestnávateľa alebo dodávateľa.

Certifikácie EITC a EITCA Academy poskytujú formálne, medzinárodne uznávané potvrdenie kompetencií jednotlivca v konkrétnych oblastiach informačných technológií týkajúcich sa aplikovaných a praktických z hľadiska oblasti trhov práce. Certifikácie EITC/EITCA tvoria formálne dokumenty preukazujúce spôsobilosť v oblasti IT, ktoré podporujú alebo nahrádzajú iné formálne spôsoby potvrdzovania vedomostí, zručností a spôsobilostí získaných v rámci vysokoškolského a odborného vzdelávania alebo odbornej prípravy (vrátane diplomov univerzít a škôl na vnútroštátnej úrovni). V tejto súvislosti je certifikácia akadémie EITC a EITCA sprevádzaná podrobným dodatkom k osvedčeniu, ktorý poskytuje štandardizovaný opis obsahu, zložitosti a úrovne IT kompetencií získaných držiteľom certifikácie a ktorý slúži na pomoc pri uznávaní týchto kompetencií v profesionálnych oblastiach. aktivít.

Program certifikácie EITC a EITCA Academy, ktorý sa uskutočňuje pod vedením Európskeho certifikačného inštitútu pre informačné technológie (EITCI) v Bruseli, vedie po úspešnom ukončení postupu online skúšky pri udeľovaní príslušných osvedčení EITC/EITCA Academy digitálne vydaných v Bruseli v EÚ. , spolu s podrobnými certifikačnými doplnkami.

Certifikácia je možná v rámci celého programu EITCA Academy vo vybranej špecializácii IT (výsledkom úspešného absolvovania skúšok vo všetkých programoch EITC zahrnutých v príslušnom programe EITCA Academy je udelenie osvedčenia EITCA Academy a Certifikačného dodatku spolu so všetkými príslušnými certifikátmi EITC) , ako aj v rámci špecializovanejších samostatných programov EITC (jednorazová skúška a jediné osvedčenie EITC vydané v rámci každého príslušného programu EITC).

Výsledkom certifikačných postupov EITCA Academy a EITC nie je iba vydávanie riadne zabezpečených digitálnych certifikátov (v prípade akadémie EITCA sprevádzané podrobnými dodatkami k osvedčeniu a všetkých príslušných osvedčení EITC a v prípade osvedčení EITC obsahujúcich podrobný popis certifikátov). program v rámci samotného Certifikátu), ale aj s poskytovaním príslušných validačných služieb. Digitálne certifikáty EITC/EITCA by sa mali chápať ako ich jedinečné identifikačné čísla, ktoré pri vstupe spolu so zabezpečením osobných údajov do systému validácie certifikátov inštitútu EITCI umožňujú online overenie pozastavených certifikátov spolu s podrobnosťami o rozsahu programov, ktoré držiteľ certifikátu vyplnil, ako aj tlač zodpovedajúcich verzií a doplnkov osvedčení pripravených na tlač. Certifikácie EITC (získané jednotlivo alebo ako súčasť programu EITCA Academy) sú navrhnuté s vizuálnymi značkami nesúcimi ID (QR kódy), ktoré umožňujú automatické rozpoznávanie strojov a overovanie certifikátov pomocou aplikácií na skenovanie vizuálnych značiek.

Je možné voliteľné vydanie zabezpečenej papierovej formy osvedčení EITC/EITCA spolu s medzinárodnou dodávkou (vydávanie tlačív tlačív Certifikáty vyžaduje ďalšie poplatky v závislosti od počtu kópií fyzicky zabezpečených vydaných osvedčení, ako aj od medzinárodných doručovacích služieb pre papier) Osvedčenie o zásielke z Bruselu do vašej krajiny). Je tiež možné nepriamo alebo dočasne používať iba digitálne certifikáty EITC/EITCA (ktoré si môžete sami vytlačiť v referenčnej papierovej forme z elektronickej služby overovania certifikátov EITC/EITCA).

Európsky inštitút pre certifikáciu IT štandardne spolupracuje so všetkými držiteľmi európskych certifikácií IT po úspešnom ukončení svojich programov.

To zahŕňa podporu pri umiestňovaní digitálnych pracovných miest, ako aj príležitosti na priamu spoluprácu s inštitútom EITCI alebo s jeho partnermi, ktorí hľadajú IT profesionálov na zamestnanie.

Všetci účastníci si tiež ponechajú prístup k didaktickým referenčným platformám pre učebné osnovy a ku konzultáciám s odborníkmi v danej oblasti, ktorí budú k dispozícii na poradenstvo pri písaní profesijných životopisov alebo pohovoroch v oblastiach konkrétnych špecializácií, ako je vývoj webu, AI, kybernetická bezpečnosť, cloud computing atď. .

Európsky inštitút pre certifikáciu IT tiež vyvinul špeciálnu bezplatnú službu (IT ID) na podporu držiteľov európskej certifikácie IT pri vytváraní moderných digitálnych životopisov na podporu ich žiadostí o zamestnanie.

Ako postupovať v3 jednoduché kroky

EITCA Academy je implementovaná online podľa európskeho štandardu IT certifikácie. Všetky formality sa vybavujú na diaľku. Ak sa chcete zaregistrovať, postupujte podľa týchto krokov.

Nájdite certifikáciu

Prehliadajte certifikácie k dispozícii v oblasti vášho záujmu

Pridať na objednávku

Pridajte vybrané certifikácie do vašu prihlasovaciu objednávku a pozrite sa

Zaregistrujte sa

Dokončite platbu poplatku, aby ste sa mohli prihlásiť do zvoleného programu

TOP
Chatujte s podporou
Chatujte s podporou
Otázky, pochybnosti, problémy? Sme tu, aby sme vám pomohli!
Pripája sa ...
Máš otázku? Opýtajte sa nás!
Máš otázku? Opýtajte sa nás!
:
:
:
Máš otázku? Opýtajte sa nás!
:
:
Relácia četu sa skončila. Ďakujem!
Ohodnoťte podporu, ktorú ste dostali.
dobrý Zlý